W związku z planowana realizacją robót budowlanych związanych z rozbudową o ekspozycję i konfekcjonowanie o pow. zabudowy 86,00 m2, kubaturze – 318 m3, Zakładu Mięsnego PELIKAN zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na realizację przedmiotowego zadania.

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa o ekspozycję i konfekcjonowanie o pow. zabudowy 86,00 m2, kubaturze – 318 m3, Zakładu Mięsnego PELIKAN na działkach nr ewid. 17/12, 17/13, 17/25, 17/34 przy Szosie Baranowickiej 23/1 w obrębie ewidencyjnym Zaścianki, gm. Supraśl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunku udziału w postępowaniu zawarte są w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami dostępnymi w pod linkiem poniżej.

Roboty budowlane należy zrealizować na podstawie Dokumentacji Projektowej na którą składa się:

1, Decyzja nr 770 z dn. 2018.05.18 zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniem pozwolenia na rozbudowę  

2. Projekt budowlany „Rozbudowa o ekspozycję i konfekcjonowanie Zakładu Mięsnego „PELIKAN” w Zaściankach K/Białegostoku przy ul. Szosa Baranowicka 23/1

3. Przedmiary robót (obejmujące: Roboty budowlane, Instalacje sanitarne, Instalacje elektryczne, Instalacja chłodnicza, Odzysk ciepła odpadowego) jednocześnie dopuszcza się wykonanie zakresu robót poprzez zastosowanie rozwiązań równoważnych wynikających z praktycznych rozwiązań realizacji inwestycji, nie naruszających przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej dostępne są do pobrania pod linkami przedstawionymi poniżej lub w wersji papierowej do wglądu/odbioru osobistego w miejscu siedzibie Zamawiającego tj.  Zakład Mięsny PELIKAN Sp. z o.o. , Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 23/1, 15 – 521 Białystok

pdfDecyzja Pozwolenie Na Budowe

pdfPojekt Budowlany

pdfPrzedmiary Robót

pdfZapytanie roboty budowlane załaczniki